Policy

All verksamhet inom Gothia Protection Group [GPG] genomsyras av vår policy avseende legalitet, lojalitet och sekretess. Innebörden förklaras nedan.

Legalitet

Gällande lands lagstiftning skall till sin helhet respekteras och följas. Alla uppdrag som utförs och de åtgärder som vidtas skall ha stöd i lagen. Vi undanber oss förfrågningar om uppdrag av annan karaktär. Vi utsätter varken våra kunder eller oss själva för risker att hamna i onödiga processer eller lida skada av dålig PR.

Lojalitet

All information hanteras med största ansvar och det kontrolleras i samband med antagande av nya uppdrag att ingen intressekonflikt föreligger.

Sekretess

Alla uppdrag, kontakter, rapporter och information om uppdragsgivare och dennes verksamhet behandlas med total sekretess. Varje ärende inleds med att det sekretessklassas. Klassningen styr sedan uppdragets vidare utförande, hur kontakter med uppdragsgivaren skall hanteras osv. Förhållandet är detsamma som mellan juridisk rådgivare och dennes klient.

Integritetsskydd

I verksamhet där information samlas in är det av största vikt att den personliga integriteten respekteras och skyddas. Alla åtgärder behovsprövas och relateras till uppdragets syfte.

Om ni har några frågor om vår verksamhet, tveka inte att kontakta oss per telefon eller skicka ett e-mail till info@gothiaprotection.se.