Personskydd - Skydd mot angrepp

Gothia Protection Group tillhandahåller personskydd för nyckelpersoner och särskilt utsatta med ett behov av personligt skydd som en förebyggande åtgärd eller pga en uppkommen hotbild. Verksamheten bedrivs över hela landet med kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Riktade angrepp genom hot, utpressning, våld och kidnappning mot enskilda personer ökar i takt med att samhällets resurser för skydd för den enskilda medborgaren minskar. Detta medför att den personliga tryggheten och säkerheten i realiteten många gånger måste initieras av den utsatte själv eller via en arbetsgivare. Oavsett den allmänna uppfattningen medför problematiken att enskilda personer tvingas ta ansvar för sin personliga säkerhet, och arbetsgivarna för skyddet av särskilt utsatta medarbetare och nyckelpersoner.

Problemidentifiering

Personskyddsrelaterade frågor i organisationen uppfattas inte så sällan som komplicerade och obehagliga. Ett riktat hot eller angrepp mot en person i verksamheten medför inte bara konsekvenser för den drabbade. I de allra flesta fall medför det även en negativ synergieffekt för flertalet av medarbetarna i organisationen. Genom förebyggande arbete och problemidentifiering avseende personskydd i organisationen får varje enskild medarbetare i verksamheten större möjligheter hantera kritiska situationer. Gothia Protection Group [GPG] bistår företag och organisationer vid problemidentifiering och hantering av personskyddsrelaterad problematik i verksamheten.

Förebyggande åtgärder och reaktiva insatser

En hotbild kan förändras eller uppstå mycket snabbt och bedöms huvudsakligen ifrån följande faktorer;

En hotbild kan komma att ändra förutsättningarna hastigt beträffande befintliga skyddsåtgärder för den enskilda personen, företaget eller organisationen. När så sker är det av största vikt att adekvata säkerhetshöjande åtgärder vidtas i varje enskilt fall utan dröjsmål vilket underlättas av en tidigare upprättad handlingsplan.

GPG bistår enskilda personer, företag och organisationer i personskyddsrelaterad problematik med:

Personskydd - Livvakt

I de fall polismyndigheten bedömer att myndigheten inte skall utföra personskydd i det enskilda fallet finns på den privata marknaden ett begränsat antal bevakningsbolag med auktorisation för person- och livvaktsskydd. GPG är ett ledande företag inom personskydd på den privata marknaden och innehar som ett utav sju företag i Sverige särskild auktorisation från Länsstyrelsen och godkännande från Rikspolisstyrelsen för personskydd. Företaget tillhandahåller livvakter med lång erfarenhet från låg- och högriskuppdrag nationellt såväl som internationellt.

Mer information avseende personskydd finns under länken Livvaktsskydd.

Gothia Protection Group åtar sig uppdrag avseende personskyddsrelaterad problematik på såväl nationell som internationell basis.

Vid förfrågningar avseende personskydd, tveka inte att kontakta oss per telefon eller skicka ett e-mail till info@gothiaprotection.se.