Säkerhetskoordinering

Gothia Protection Group är ett privat civilt Riskhantering- och utredningsföretag med professionella konsulter inom utredning och alla områden av säkerhetsskydd. GPG hjälper på konsultativ basis till med säkerhetskoordinering genom säkerhetssamordnare eller sk säkerhetskoordinator inom personskydd i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Gothia Protection Groups [GPG] har betydande erfarenhet av att agera samordnare och mot bakgrund av aktuell hotbild koordinera de säkerhetshöjande åtgärder som står i paritet mot aktuell hotbild. GPG har lång erfarenhet av hot- och sårbarhetsbedömningar samt koordinering av säkerhet på såväl organisatorisk som operativ nivå.

För att läsa om tjänsten REKOP - Resurskoordinering vid personhot Klicka här

Koordinering på organisatorisk nivå

GPGs uppgift är att bistå företag och organisationer i arbetet med säkerhetsproblematik avseende generell eller särskild utsatt verksamheten. Koordinatorn understödjer verksamheten genom att tillse att adekvata skyddsåtgärder implementeras på berörda platser eller situationer. GPG anlitas på löpande konsultbasis av företag och organisationer i nära samarbete med säkerhetschef eller ledningsgrupp. Utifrån aktuella risk, hotbilds- och sårbarhetsanalyser fungerar GPG som samordnare av olika säkerhetsinsatser i organisationen.

Koordinering på operativ nivå

GPG arbetar på operativ nivå med befintlig säkerhetspersonal och övriga medarbetare. GPG bistår säkerhetspersonal med rådgivning avseende skydds- och säkerhetsfrågor samt koordinerar löpande åtgärder kring skyddsobjektet i förhållande till hotbilden. GPG anlitas på löpande konsultbasis och åtagandet styrs av behovet.

Gothia Protection Group säkerhetskoordinerar verksamheter och projekt på såväl nationell som internationell basis.

Om ni har några frågor om säkerhetskoordinering, tveka inte att kontakta oss per telefon eller skicka ett e-mail till info@gothiaprotection.se.