Säkerhetseskorter - Skyddseskorter

Gothia Protection Group genomför eskorter av flyktingar, transporter, personer, gods och särskilda värdeföremål i form av säkerhetseskorter på internationell basis med huvudkontor i Göteborg, Stockholm och Malmö.

Transporter av olika slag representerar alltid en viss risk. Detta kan exempelvis bero på att objektet för transporten tillfälligt befinner sig utanför de normala säkerhetsbarriärerna. Transporter i säg själv kan också vara av sådan känslig karaktär att extra säkerhetsåtgärder anses nödvändiga. Vid dessa typer av transporter kan säkerheten höjas avsevärt genom att man anslår transporten en personell säkerhetseskort.

Professionella eskorter inrikes och internationellt

Gothia Protection Group [GPG] tillhandahåller i egenskap av särskilt auktoriserat bevakningsbolag alla typer av personella säkerhetseskorter av personer och föremål. Eskorterna utförs såväl inrikes som internationellt på land, till sjöss eller med flyg. I de allra flesta fall utförs dessa uppdrag av särskilt utbildade livvakter ur GPGs personskyddsgrupp. Genom den beredskap och den höga säkerhetskunskap som finns inom personskyddsgruppen kan GPG planera och genomföra eskorter med mycket kort varsel och med den flexibilitet, diplomati och professionalism som är ett krav i dessa sammanhang:

- Säkerhetskurirer / Personordonnanser

Personbefordran av dokument eller annan viktig försändelse som inte får skadas, försenas eller där leveransen är extremt brådskande.

- Deportering / Repatriering

Eskort av personer som avvisats eller av annat skäl skall lämna landet. Eskorten syftar till att skydda tredje part samt att tillgodose den eskorterades välbefinnande och personliga säkerhet.

- Skyddseskort av gods

Planering och genomförande av säkerhetseskorter av stöldbegärligt gods som skydd mot stöld, rånförsök eller kartläggning av tredje part.

- Skyddseskort av person

Skydd av personer som reser till farliga miljöer eller som transporterar alt. symboliserar något som äventyrar deras personliga säkerhet.

GPG transporterar dokument för ambassader, advokatbyråer och finansbolag. Säkerhetseskorten hjälper rederier och flygbolag vid repatrieringar och skyddar transporter av läkemedel, teknisk apparatur och andra stöldbegärliga varor.

Gothia Protection Group åtar sig säkerhetseskorter över hela landet och på internationell basis.

Om ni har några frågor om vår eskortverksamhet, tveka inte att kontakta oss per telefon eller skicka ett e-mail till info@gothiaprotection.se.