Utredningstjänster

Gothia Protection Group utredningsverksamhet har vissa likheter med, men skiljer sig ifrån den som bedrivs av en detektivbyrå, privatdetektiv, detektiv eller detektiver främst i fråga om val av uppdrag och kunder.

Faktaunderlag inför beslut

Gothia Protection Groups [GPG] utredningsavdelning arbetar med framtagande av fakta och inhämtning av information i ärenden av säkerhetskaraktär eller allmänt intrikat natur. GPG fungerar som en neutral tredjepartsresurs och iklär sig inte rollen av Polis eller Åklagarmyndighet. Verksamheten syftar till att förse uppdragsgivaren med fakta och information som underlag inför viktiga beslut. Tjänsterna låter uppdragsgivaren se mer, se det som inte annars ses, förstå mer och att styrka det man vet men inte kan bevisa.

Beprövade arbetsmetoder

Insamlingen av fakta och information sker genom beprövade informationsinhämtnings- och utredningsmetoder omfattande olika delmoment. Slutprodukten är en saklig rapport som förklarar för uppdragsgivaren vad den inhämtade informationen betyder.

Korrekt och diskret

Utredningsverksamheten bedrivs under strikt sekretess, på ett opartiskt och korrekt sätt, under ordnande former och i enlighet med gällande lagstiftning. Vidare fästs stor vikt vid att en fortgående dialog med uppdragsgivaren upprätthålls genom hela uppdraget samt att utredningen bedrivs på ett diskret och diplomatiskt sätt.

Värdefulla kontakter

GPG sätter stort värde på det samarbete och förtroende som upparbetats med berörda myndigheter under ett flertal år. Denna arbetsrelation gagnar såväl GPG som uppdragsgivaren och berörd myndighet i de fall kontakter däremellan anses lämpliga.

Fullskalig verksamhet

GPG är idag det enda företaget i Sverige med en fullskalig civil utredningsverksamhet och vi representerar ledande företag och organisationer inom de flesta affärssegmenten.

Juristsupport – En service och ett stöd för juristen

GPGs tjänster gör det även möjligt för utövare av det juridiska ämbetet att skapa substans till misstankar med hjälp av faktainsamling genom traditionella utrednings- och informationsinhämtningsmetoder. Detta gör det möjligt för juridiska företrädare att i likhet med kollegorna i andra länder delta aktivt i att bygga hållbara underlag. GPGs tjänster kan således beskrivas som ett antal verktyg som kompletterar den juridiske företrädarens befintliga arsenal med följande medel;

GPG samarbetar med flera av landets ledande advokatbyråer och juridiska avdelningar inom privata och offentliga sektorn. Deras gemensamma nämnare är att de numera arbetar med bättre underbyggda ärenden vilket underlättar deras beslut i viktiga frågor.

Gothia Protection Group åtar sig utredningsuppdrag över hela landet och på internationell basis.

Om ni har några frågor om vår utredningsverksamhet, tveka inte att kontakta oss per telefon eller skicka ett e-mail till info@gothiaprotection.se.