Brottsutredningar

Gothia Protection Group genomför förberedande undersökningar som ett komplement till brottsutredningar eller utredning av brott i egenskap av civila brottsutredare. Vi finns med huvudkontor i Göteborg och lokal närvaro i Stockholm och Malmö.

Brottsutredningar eller utredning av brott är något som det ankommer på landets myndigheter att utföra. Det är deras ansvar att utreda de misstankar om brott som kommer till deras kännedom. Tyvärr tvingas myndigheterna idag till hårda resursprioriteringar vilket är en av orsakerna till att dessa inte alltid kan tillmötesgå behovet på deras tjänster.

Ökad sårbarhet

För att en myndighet överhuvudtaget skall kunna utreda ett brott krävs det en anmälan. Utifrån kvalitén på denna anmälan fattas beslut om huruvida en förundersökning skall inledas. Det är i det här skedet en privat utredning kan fungera som en förberedande undersökning för att skapa substans till en misstanke. När den förberedande undersökningen har klarlagt grundläggande fakta i ärendet är det mer sannolikt att en anmälan kan leda till någon form av åtgärd från statsmakten.

Privat komplement

Gothia Protection group [GPG] kan i egenskap av privat utredningsresurs inte utföra en regelrätt brottsutredning men kan på ett tidigt stadium bistå med en förberedande undersökning för att klarlägga omständigheter kring en misstänkt händelse. Detta genom att samla in och systematisera fakta och information genom beprövade utredningsmetoder i form av;

Att använda ett privat utredningsalternativ har sina fördelar genom att;

Civila utredningar kan aldrig ersätta en polisiär utredning men kan fungera som ett alternativ och har vid ett övervägande antal gånger fungerat som ett komplement till en sådan. GPGs utredningar bedrivs under strikt sekretess, på ett opartiskt och korrekt sätt under ordnande former och i enlighet med gällande lagstiftning. Vi åtar oss uppdrag på inrikes och internationell basis.

Om ni har några frågor om förberedande undersökningar, tveka inte att kontakta oss per telefon eller skicka ett e-mail till info@gothiaprotection.se.