Skydd mot spionage och sabotage

Gothia Protection group arbetar med antispionage och antisabotage i samband med företagsspionage, affärsspionage, eller andra former av ekonomiskt spionage och vid sabotage mot företag och andra verksamheter i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Spionage och Sabotage har tidigare varit något som förknippas med militär eller politisk verksamhet. Så är inte längre fallet. Spionage och sabotage har under senare år ändrat karaktär och inriktar sig numera mot civil spetsteknologi och andra ekonomiska ändamål.

Spionage

Omvärldsbevakning och konkurrentbevakning är en naturlig del i en affärsverksamhet som grundar sig i vikten av att vara välinformerad. Metoderna för att inhämta information kan i stort indelas i två kategorier, legala och illegala.

Det finns dessutom en tendens att olika former av täckföretag utnyttjas för att skapa en naturlig ingång och kontakt. Företagssamarbeten som vid första påseende tycks ha rent affärsmässiga syften, kan ytterst handla om en dold informationsinhämtning.

Den största riskfaktorn har dock alltid varit den mänskliga faktorn. Aktuella fall visar med tydlighet att företag riskerar de mest skadliga informationsförlusterna via sin personal.

Sabotage

Sabotage kan beskrivas som en utstuderad form av skadegörelse där angriparen har ett tydligt syfte och mål som driver denne till att agera. Motivet kan variera mellan ekonomiskt, ideologiskt, personligt, etniskt eller religiöst, alternativt vara en kombination av flera.

Angriparen kan utgöras av allt från frustrerade ungdomar som utrycker sitt förakt mot delar av samhället genom att utföra sabotageaktioner mot kollektivtrafiken till sofistikerade gärningsmän som på uppdrag av ett konkurrerande företag angriper ett varumärke genom att förgifta en förtäringsprodukt eller på annat sätt skada förtroendekapitalet hos marknaden. Ytterligare sabotage genomförs av aktivister och extrema grupper av olika slag.

Gothia Protection Group [GPG] bistår personer, företag och organisationer genom att verkställa riktade insatser mot och vidta förebyggande åtgärder vid;

Insatser och åtgärder

Våra utredare och analytiker utvecklar och implementerar effektiva skyddsåtgärder, motåtgärder, och handlingsplaner för att öka skyddet av era företagshemligheter, samt hjälper er att bekämpa sabotageaktioner riktade mot er verksamhet.

GPG har även ett exklusivt samarbete med CHARTIS Insurance som kan erbjuda försäkring i händelse av Industrispionage – BusinessGuard COBRA.

CHARTIS Insurance logo

Gothia Protection Group åtar sig Anti-spionageuppdrag och Anti-sabotageuppdrag över hela landet och på internationell basis.

Om ni har några frågor om GPGs anti-spionage och anti-sabotageverksamhet, tveka inte att kontakta oss per telefon eller skicka ett e-mail till info@gothiaprotection.se.